Ansuya Blom, The Walk I, 2007

 

Ansuya Blom

 

Ansuya Blom Kunstwerken

Blom_Ansuya-413-072dpi.jpg